Yangın ve Güvenlik Dergisi 241. Sayı (Eylül 2023)

24 YANGIN ve GÜVENLİK • Eylül / 2023 İtfaiye çalışanlarının güvenliklerine yönelik sunmuş oldukları çalışmalar konusunda dergimizin sorularını yanıtlayan Dräger Türkiye’nin Safety Birim Direktörü Emre Ateş, firma olarak uluslararası standartlara uygun ürünler sunarak itfaiye çalışanlarını tüm görevlerde desteklediklerini söyledi. Dräger Türkiye Safety Birim Direktörü EPUe AWeü ´8OXVODUDUDV× 6WDQGDUWODUD 8\JXQ ÜUQOeUOe İWIDL\e dDO×üDQODU×Q× 'eVWeNOL\RUX]µ )LUPD RODUDN LWIDL\e oDO×üDQODU×Q×Q VDùO×ù× ve JveQOLùLQe \|QeOLN UQ ve KL]PeWOeULQL] KDNN×QGD ELOJL DODELOLU PL\L]" Tab öncel kle kısaca Dräger’den bahsetmek ster m. Dräger, 134 yıldır “Yaşam ç n Teknoloj ” anlayışıyla ürün ve çözümler üreten uluslararası l der b r f rma. Hastanelerden tfa yelere, madenlerden laç f rmalarına kadar b r- çok farklı sektöre h zmet sunmaktayız. Ve bu noktada tüm bu farklı sektör- lerdek ortak ana hedef m z; hayatları korumak, desteklemek ve kurtarmak amacıyla sürekl yen çözümler ve tek- noloj ler gel şt rmek. Kahraman tfa yec ler m z n de ne kadar zorlu b r görevle mücadele ett k- ler n n b l nc ndey z ve b l yoruz k ; bu zorlu görevde kend ler n güvende ve konforlu h ssetmeler çok öneml . B z de odağımıza güven ve konforu alarak yen teknoloj ler gel şt rmeye devam ed yoruz. Örneğ n yen gel şt rd ğ m z Dräger PSS A rboss yangınla mücade- leye yönel k en haf f solunum c hazla- rından b r . Ağırlık merkez n opt mum konumda tutan tasarımı sayes nde kul- lanıcı daha az stres ve yorgunluk yaşar. Bunun yanında uzun sürel müdahale gerekt ren durumlarda, tem z hava tüp- ler n hızla değ şt reb lmen n, güvenl b r operasyon ç n çok önem arz ett ğ n b l yoruz. Qu ck Connect bağlantısı sayes nde bu hızlı değ ş m sağlıyoruz ve kullanıcıların kes nt s z b r şek lde görevler ne devam etmeler n sağ- lıyoruz. Güvenl ğ odağımıza alarak gel şt rd ğ m z b r d ğer s stem de Bodyguard s stem , tüpte kalan hava m ktarına ve kul- lanıcının hareketl l ğ ne göre uyarı alarmı vermekted r. Ayrıca, akıllı havalandırma s stem le maskeler m zde buğulanma sorununu orta- dan kaldırarak, tfa ye çalı- şanlarının rahat ve etk l b r şek lde çalışmalarını sağlıyo- ruz. Bağımsız solunum c haz- larının yanı sıra gel şt rd ğ - m z termal kameralarla da duman ve karanlık yüzünden kurtarma veya söndürme çalış- masının zorlaştığı durumlarda yön bulab lme konusunda kul- lanıcıya öneml b r destek sağ- lar. Bu sene çıkan yen ürünü- SÖYLEŞİ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=