Yangın ve Güvenlik Dergisi 200. Sayı (Temmuz-Ağustos 2018)

40 Yangın ve Güvenlik / Temmuz-Ağustos 2018 yanginguvenlik.com.tr YANGIN / MAKALE YANGINLA MÜCADELE MEVZUATI VE TS EN 12845+A2 & NFPA20 KARŞILAŞTIRMASI HALİL KIZILHAN Yüksek Makine Mühendisi / Pazarlama Müdürü ALP POMPA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ETNA) halil@etna.com.tr ÖZET Y angınla mücadele, günümüzde bina tekniğinin temel ve ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Düzenlenen yönetme- lik ve standartlar ile can ve mal güvenliğini maksimum se- viyede korumak birincil hedeftir. Bu hususta mevzuat birlikteliğini hedeflediğimiz Avrupa normları, ülkemiz için de referans niteliği taşımaktadır. Ülkemizde yangınla mücadele konusundaki mevzuat incelendi- ğinde; • Bakanlar kurulunun 2015/7401 sayılı kararı ile resmi gazetede 9/07/2015 günü yayınlanarak revizyonu gerçekleştirilen “Bina- ların Yangın Korunması Hakkında Yönetmelik” • Temmuz 2012 tarihinde son güncellemesi yapılan “TS EN 12845 + A2; Sabit Yangın Söndürme Sistemleri, Otomatik Püs- kürtme Sistemleri-Tasarım, Kurulum Ve Bakım “ isimli standart yangınla mücadele konusundaki yasal zeminin omurgasını oluşturmaktadır. Bu çalışmamızda TS EN 12845 + A2 standardının, yangın ve yan- gınla mücadeleye komple bir bakış açısı getirdiği, söz konusu stan- dardın “sabit söndürme sistemini-yangın pompasını” detaylı bir şekilde tarif ettiği hususlarına değinilecek olup, “Binaların Yangın- dan Korunması Hakkındaki Yönetmelik” ile yasal mevzuat yönün- den şahıs ve tüzel kişiliklere yüklenen sorumluluklar, TS EN 12845 + A2 standardının muadil NFPA20 normu ile tasarımsal, hidrolik, elektriksel v.b. yönlerden karşılaştırılacaktır. 1. YANGIN MEVZUATI – “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sa- yısında yayınlanan “Binaların yangından Korunması Hakkın- da Yönetmelik’’ ve Bakanlar Kurulunun 09.07.2015 gün ve 2015/7014 sayılı kararı ile resmi gazetenin 29411 sayılı sayı- sında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hü- kümleri... MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, or- ganizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belir- lemektir. MADDE 5- (1) Projeler, kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından bu Yönetmelikte öngörü- len şartlara uygun değil ise yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez. (2) Tasarımcılar tarafından, bu Yönetmelikte hakkında ye- terli hüküm bulunmayan hususlarda ve metro, marina, helikop- ter pisti, tünel, stadyum, havalimanı ve benzeri kullanım alan- larının yangından korunmasında Türk Standartları, bu stan- dartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=