Yangın ve Güvenlik Dergisi 196. Sayı (Ocak-Şubat 2018)

66 Yangın ve Güvenlik / Ocak - Şubat 2018 yanginguvenlik.com.tr İŞ GÜVENLİĞİ / MAKALE SAĞLIK VE EMNIYET GIRIŞIMLERIYLE İŞÇILERIN PERFORMANSLARININ ETKILENMESI WINN-YAM AYESSAKI JOHN SMALLWOOD ÖZET B ir işveren kuruluşuna kayıtlı inşaat projesi yöneticileri (İPY-CPM) ve genel yükleniciler (GM) arasında İPY’lerin işçilerin performanslarını Sağlık ve Güvenlik girişimleriy- le etkileyecekleri veya etkilemeyebilecekleri veya bunu sağlaya- mayacakları konulu bir çalışma yürütüldü. Çalışma sonucunda elde edilen göze çarpan bulgular içinde İPY’lerin işçilerin perfor- manslarını Sağlık ve Güvenlik ve ilgili girişim ve müdahalelerle tasarım, satın alma ve inşaat süreçleri sırasında etkileyecekleri, ancak, böyle girişimin daha da iyileştirilebilme potansiyeli oldu- ğu yer almaktadır. Bu nedenle, İPY’lerin işçilerin performansları- nı Sağlık ve Güvenlik girişimleri bakımından etkilemede önemli rolleri oldukları sonucuna varılmıştır. Öneriler içinde İPY’lerin müşterilerin işçilerin Sağlık ve Güvenlik ve refah imkânlarıyla ilgili farkındalıklarını artırmaları yer almaktadır.. 1. GİRİŞ İnşaat sanayi emek yoğunluğunun en fazla olduğu endüst- rilerden biridir[1–3] ve dünyanın hemen her tarafında birçok ül- kede en büyük işveren durumundadır [4, 5]. Ancak, endüstride üretkenlik eğilimlerinin ulusal üretkenlik ve toplam olarak eko- nomi üzerine dikkate değer bir etkisi vardır [6, 7]. İşçiler inşaat maliyetinin büyük bir kısmını oluşturdukların- dan ve işçilerin inşaatta görevlerini yerine getirdikleri saatler yönetimin etkisinden malzeme veya sermayeden daha faz- la etkilendiklerinden işçilerin performanslarının daha iyi hale getirilmesi proje hedeflerine ulaşmada önemli ve sürekli bir meseledir. İşçi performansı bu nedenle bir inşaat projesinin za- manında tamamlanması ve başarısına katkı yapan önemli bir etmendir [2]. Bu araştırma performans geliştirme alanında, Sağlık ve Güvenliğin vasıta olduğu durumda, proje Yönetim Kurulu Bi- lincini (Project Management Body of Knowledge (PMBOK) artırmaya çalışmaktadır. Araştırma aynı zamanda İPY’nin üretkenlik ve Sağlık ve Güvenlik ve genel proje performansını artırmaya nasıl katkı yaptığı gibi, proje parametreleri üzerine etkisini hatırlatan bir yardımcı olamaya çalışmaktadır. 2. LITERATÜR INCELEMESI 2.1. Sağlık ve Güvenlik Kültür ve Algılama Smallwood ve Deacon [8] tarafından yapılan bir araştırma Sağlık ve Güvenlik kültürünün Sağlık ve Güvenlik uygulama- larını, kaynakların Sağlık ve Güvenlik konularına ayrılmasını ve Sağlık ve Güvenliğe bağlı performansı etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Her başarının tartışmaya açık olmasına rağmen, çeşitli ulusal ve uluslararası inisiyatifler endüstrinin kültürünü Sağlık ve Güvenlik ile bağlantılı olarak değişmesine ikna etme- ye gayret göstermektedir. Buna ek olarak, geride çalışanların Sağlık ve Güvenlik ve performanslarını dolaylı olarak etkileyen birkaç spesifik konu ve üstesinden gelinecek husus kalmakta- dır. Bunların içinde iş gücünün sürekli olmayan doğası, rekabet- çi teklif verme ve fiyat odaklı olma, tasarım ve konstrüksiyonun ayrıldığı özel olarak yapılan bir defalık ürün, liderliğin olmaması ve geleneksel yönetim stili ve risk alma kültürü sayılabilir [9].

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=