Yangın ve Güvenlik Dergisi 194.Sayı (Ekim 2017)

58 Yangın ve Güvenlik / Ekim 2017 yanginguvenlik.com.tr GÜVENLİK / MAKALE AKILLI ŞEHIR, EMNIYET VE GÜVENLIK MAROŠ LACINÁK JOZEF RISTVEJ Güvenlik Mühendisliği Fakültesi, Žilina Üniversitesi, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakya ÖZET G ünümüzde dünyanın her tarafındaki şehirler birbiri ardı- na Akıllı Şehirler olarak adlandırılan şehirlere dönüşmeye çalışmakta. Bu makalede, kendi şehrimiz dâhil, ‘Akıllı Şe- hir konseptinin nasıl tarif edileceğini üzerine birkaç düşünceyi gün- deme getiriyoruz. Yine de üzerinde durduğumuz esas konu ileride bu tarz şehirlerdeki emniyet ve güvenlik sorusu üzerinedir. Akıllı Şehir programı çalışmamız bu konuya verilen önemin ihmal edil- diğini göstermiştir. Bu nedenle Güvenli Şehir üzerine bizim tanı- mımızı sunmak isteği uyandı. Emniyet, güvenlik başlıkları yanında okuyucuya Güvenli bir Şehirde modelleme ve simülasyonların öne- mini ve kullanılmasının ayrıntıları üzerine bir açıklama sunuyoruz. 1. GIRIŞ Şehirlerin ve bölgelerin gelişmesinin çeşitli şekilleri ola- bilir. Teknolojide son milenyumda meydana gelen büyük ilerleme dünyayı müthiş bir sıçramayla ileriye doğru itmiştir. Fakat zamanla bu gelişmenin olumsuz etkileri de gözükme- ye başlamıştır ve bunlar zaten değişmekte olan gezegenini- zin yanında toplumun bilincine işlemeye başlamıştır ve yet- kililere göre, örneğin NATO kaynaklı, ileride bu etkiler nüfus ile beraber tüm eko sistem için ciddi sorunlar olabilir. Bu so- runlar hava kirliliği, küresel ısınma, nüfus artışı vb. olabilir[1]. Bütün bu değişiklikler insanlık ve tabiatın beraberce sür- dürülebilmesini getirecek yenilik yaratıcı gelişmiş çözümler için çağrılar yapmaktadır. Toplumun ileri gitmesini sağlaya- cak, ancak aynı zamanda topluma ve ekosisteme yönelik tehlikeleri ve gelebilecek hasarları en aza indirecek veya or- tadan kaldırmaya çalışacak olasılıkları bulmak için bir gayret vardır. Bu felsefeden sürdürülebilir kalkınma terimi ortaya çıkar. Slovak Cumhuriyetinin uzun vadeli sürdürülebilir kal- kınma stratejisine göre bu nesillerin bugünkü ve gelecekteki temel ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sağlarken tabiatın çeşitliliğine zarar vermeyecek ve ekosistemin doğal fonksi- yonları koruyacak bir kalkınma anlamına gelmektedir [2]. Ancak, bizim bakış açımızdan ise, sadece temel yaşam ih- tiyaçlarımızı dikkate almak gelecek olarak görmek istediği- miz yol değildir. Biz bunu büyümek, yaşantımızı iyileştirmek hatta lüks hayat yaşamak için bir şans olarak, fakat tümünü yukarıdaki stratejide tarif edildiği gibi güvenli, zararsız bir şekilde görüyoruz. Şehirlerdeki sürdürülebilir kalkınmayı mümkün hale getiren teknolojiler ve bunların uygulanması Akıllı Şehir konseptinin elemanlarıdır. Akıllı şehir kavramına giriş yaparken bazı temel sorula- ra cevap vermemiz gerekir. İlk olarak: bu konseptin amacı nedir? Burada amacın bugünün şehirlerini akıllı şehirlere dönüştürmek, gelecekte sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizi diğer soruya gö- türür: şehirleri akıllı yapan nedir? Birçok yetkili bu sorunun cevabını vermeye çalışmak- tadır. Çalışmamızı ve görüşümüzü etkileyen örnekler esas olarak Caragliu, Mohanty, Kumar, Finka ve Fedorov’dur. Ancak henüz tam bir tanım üzerinde anlaşmaya varılma- mıştır. Akıllı Şehirlerin üzerinde çalışılan tanımları tekno- lojinin kullanılmasından tabii kaynakların akıllı kullanımına kadar çeşitli önceliklerden bahseden genel tanımlardır [3, 4, 5, 6, 7].

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=